รายละเอียดส่วนตัว
Personal Data


               


           


           ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/Legal Address


ที่อยู่ปัจจุบัน/Present Address

สถานภาพการสมรส
Marital Status

                               


หากสมรสแล้วแจ้งชื่อคู่สมรส/If married, indicate the spouse name

การศึกษา ความสามารถ
Education Special Ability

ประเภท ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง ปีที่เริ่ม - ปีที่จบ วิชาเอก วุฒิบัตร เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี/อื่นๆ

ภาษา การพูด การเข้าใจ การอ่าน การเขียน
ไทย                                
อังกฤษ                                
จีน                                
ญี่ปุ่น                                
อื่น ๆ                                ประวัติการทำงาน
Records of Experience

บริษัท
Company
ระยะเวลาทำงาน
Dates of Employment
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
หน้าที่โดยสังเขป
Brief Description of work
เหตุผลของการลาออก
Reason for Leaving
ปีที่เริ่ม Start ปีที่ออก End

อื่น ๆ
Other

                       โปรดระบุ

Develop by ATCPor TSA